„Program Systemowej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel projektu

Celem głównym projektu jest społeczna i zawodowa aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem.

Cele szczegółowe działania kompleksowo wspierające aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem:

  • społeczna diagnoza;
  • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, zawodowe;
  • terapia osób uzależnionych i aktywizacja zawodowa;
  • wsparcie streetrworkerów i pracowników instytucji pomocowych - szkolenia i konsultacje;
  • rozwijanie kompetencji i umiejętności psychospołecznych niezbędnych na rynku pracy;
  • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego;
  • wypracowanie Programu Systemowej Pracy w Środowisku;