„Program Systemowej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Aktualności

Projekt „Program Systemowej Pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem został zakończony z sukcesem. Wzięły w nim udział łącznie 252 osoby.

W ramach projektu podjęto następujące działania: - terapia indywidualna i grupowa dla osób bezrobotnych, bezdomnych, rodzin dotkniętych problemem uzależnień;
- dla osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze: poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, wycieczki m.in. do Muzeum Powstania Warszawskiego;
- dla młodzieży w wieku 15 – 25 lat uczęszczającej do Klubów Młodzieżowych: cykl warsztatów profilaktycznych, poradnictwo psychologiczne, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz kurs prawa jazdy;
- szkolenia i konferencje dla pracujących z osobami wykluczonymi;
- osoby uzależnione od narkotyków w trakcie pobytu w Ośrodku w Pałęgach uczestniczyły w pracy terapeutycznej grupowej i indywidualnej, poradnictwie psychologicznym, zajęciach dodatkowych oraz rajdach, wycieczkach i obozach.

Zakładane rezultaty zostały osiągnięte:
Zorganizowanie 3 konferencji oraz treningów umiejętności pracy -40 godzin
Wyjazd integrujący – trening interpersonalny (40 godzin dla 15 osób)
Terapia i aktywizacja 10 osób uzależnionych od narkotyków
Aktywizacja zawodowa wykluczonych społecznie - 40 osób
Aktywizacja 10 osób opuszczających Placówki Opiekuńczo-wychowawcze
Aktywizacja i wyrównanie szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem 100 osób
Zorganizowanie kursów prawa jazdy 20
Warsztaty profilaktyczne 640 h
Terapia 523 h
Doradztwo 254 h
Przedsiębiorczość 120 h
Rozwój kompetencji kluczowych 1088 h.
Szkolenie " Umiejętność pracy z trudną młodzieżą. Streetworking”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Program Systemowej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem” skierowane do pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem.
Szkolenie odbędzie się w dniach 2-3.03.2010 w sali szkoleniowej Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie.
Udział w Treningu jest całkowicie bezpłatny, jedynym warunkiem uczestnictwa jest złożenie ankiety aplikacyjnej (do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania). Każda osoba po zakończeniu szkolenia otrzyma certyfikat. Organizator zapewnia catering i materiały szkoleniowe.
Szczegółowe informacje u koordynatora projektu: Ewelina Głuszek 041/ 36 69 402
Szkolenie " Umiejętność pracy z trudną młodzieżą”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Program Systemowej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem” skierowane do pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem. Szkolenie odbędzie się w dniach 8-9.02.2010 w sali szkoleniowej Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie.
Udział w Treningu jest całkowicie bezpłatny, jedynym warunkiem uczestnictwa jest złożenie ankiety aplikacyjnej (do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania). Każda osoba po zakończeniu szkolenia otrzyma certyfikat. Organizator zapewnia catering i materiały szkoleniowe.
Szczegółowe informacje u koordynatora projektu: Ewelina Głuszek 041/ 36 69 402
Zapraszamy na spotkania Grupy Wsparcia

Serdecznie zapraszamy na spotkania Grupy Wsparcia organizowane przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w ramach projektu „Program Systemowej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem”, które skierowane są do opiekunów, wychowawców, dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych. Pierwsze spotkanie mające charakter organizacyjny odbyło się 19 października br., ponieważ spotkało się z dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem przybyłych osób, chcielibyśmy kontynuować rozpoczętą inicjatywę. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na 3 listopada br. i odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Karczówkowskiej 36 w Kielcach w godz. 10.00 - 13.00, następne spotkania będą organizowane co dwa tygodnie zawsze w poniedziałki, prowadzić je będą zamiennie psycholog, prawnik i kurator.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu – Pani Ewelina Głuszek, tel. 041/366 94 02, email: e.gluszek@nadziejarodzinie.org.pl
Zapraszamy na szkolenia

Serdecznie zapraszamy na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Program Systemowej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem”. Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny, jedynym warunkiem uczestnictwa jest złożenie kompletu dokumentów (do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania) – formularz zgłoszeniowy, zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopia dowodu osobistego. Każda osoba po zakończeniu szkolenia otrzyma certyfikat. Organizator zapewnia catering. Beneficjentami mogą być osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych.

„Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktu”
Czas trwania: 2 dni
Liczebność grupy: 15 – 20 osób
Termin: 04 – 05.11.2009
Miejsce: Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, ul. Karczówkowska 36, Kielce
Zagadnienia
- Anatomia konfliktu
- Koło konfliktu
- Co to jest mediacja? Rodzaje mediacji
- Mediacja jako wspomaganie negocjacji problemowych
- Zasady mediacji
- Etapy mediacji
- Rola mediatora sprowadza się do ułatwiania porozumiewania się stron
- Trójkąt satysfakcji
- Zalety mediacji
- Kto może być mediatorem
- Prawne podstawy mediacji

"Warsztaty z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu"
Czas trwania: 2 dni
Liczebność grupy: 15 – 20 osób
Termin: Ustalony już wkrótce
Miejsce: Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, ul. Karczówkowska 36, Kielce
Zagadnienia
- Pojęcie oraz objawy oraz czynniki determinujące wypalenia zawodowego
- Test psychologiczny
- Jak uniknąć wypalenia zawodowego
- Jak radzić sobie z problemem wypalenia zawodowego

„Umiejętność pracy z trudną młodzieżą” - Szczegóły już wkrótce!

Istnieje również możliwość organizacji szkoleń w Państwa instytucji. Jedynym warunkiem jest zebranie 15 – 20 osobowej grupy oraz zgłoszenie zapotrzebowania na wybrany temat. Termin dostosujemy do Państwa potrzeb i możliwości.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu – Pani Ewelina Głuszek tel. 041/366 94 02, email: e.gluszek@nadziejarodzinie.org.pl
Warsztaty, doradztwo, zajęcia dodatkowe…

Od 1 września b.r. w Klubach Młoda i Wolna Strefa w Kielcach i w Przededworzu kontynuujemy zajęcia w ramach projektu „Program Systemowej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Wszystkim chętnym oferujemy warsztaty profilaktyczne, psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz wiele zajęć dodatkowych z instruktorami (m.in. plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe). Chętnym oferujemy również wyjazdy na basen i jazdę konną.

Szczegółowe informacje oraz harmonogramy zajęć dostępne u Kierowników Klubów „Wolna i Młoda Strefa”.
Zajęcia w Klubach „Wolna i Młoda Strefa”

W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) warsztaty profilaktyczne, warsztaty z doradztwa zawodowego, zajęcia terapeutyczne zostają zawieszone. Na kolejne zajęcia zapraszamy już we wrześniu. Szczegółowe informacje oraz harmonogramy zajęć dostępne u Kierowników Klubów „Wolna i Młoda Strefa”.
Poszukujemy firmy zainteresowanej zorganizowaniem kursu prawa jazdy

Prosimy o przedstawianie ofert na zorganizowanie kursu prawa jazdy dla 20 osób z zapewnieniem opłaty egzaminacyjnej – uczestników projektu „Program Systemowej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
- wartość oferty (netto oraz brutto),
- termin ważności oferty,
Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście.
Termin składania ofert upływa w dniu 07.05.2009
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- Cena 100%
Seanse filmowe

W miesiącach marzec, kwiecień, maj w Klubach przy ul. J. N. Jeziorańskiego, Naruszewicza, Karczówkowskiej organizowane będą pokazy filmów. Mamy do dyspozycji ogromny zasób filmów o tematyce historycznej, przyrodniczej, geograficznej. Posiadamy ponadto wiele interesujących filmów dydaktycznych. Informacje: Klub przy ul. J. N. Jeziorańskiego - Pan Maciej Obara tel. 041/362-56-40 Klub przy ul. Karczówkowska - Pani Magda Michalec tel. 041/ 36-69-417 Klub przy ul. Naruszewicza - Pan Piotr Krzemiński tel. 041/ 366-32-05
Warsztaty Trening Interpersonalny

W terminie od 11 do 15 lutego 2009 odbyły się warsztaty wyjazdowe pn. Trening Interpersonalny. Wzięło w nich udział 15 osób – pracownicy instytucji bezpośrednio pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem. Celem szkolenia była pracą nad sobą i zdobycie wiedzy o sobie poprzez ogląd własnego sposobu funkcjonowania w relacjach z innymi a także poprzez obserwację pracy pozostałych członków grupy.
Trening Interpersonalny

Serdecznie zapraszamy na szkolenie wyjazdowe realizowane w ramach projektu pn. „Program Systemowej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem” skierowane do pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem.
Trening interpersonalny odbędzie się w dniach od 11 do 15 lutego 2009 w ośrodku szkoleniowym Mójcza.
Udział w Treningu jest całkowicie bezpłatny, jedynym warunkiem uczestnictwa jest złożenie ankiety aplikacyjnej (do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania). Każda osoba po zakończeniu szkolenia otrzyma certyfikat. Organizator zapewnia zakwaterowanie, pełne wyżywienie oraz transport z Kielc do ośrodka i z powrotem.
Szczegółowe informacje u koordynatora projektu: Ewelina Głuszek 041/ 36 69 402
Zaproszenie do projektu – wychowankowie Domów Dziecka, Rodzinnych Domów Dziecka, rodzin zastępczych(styczeń 2009)

Serdecznie zapraszamy młodzież do udziału w projekcie „Program Systemowej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Młodzież, która zadeklarowała swój udział może uczestniczyć w warsztatach profilaktycznych, doradztwie zawodowym oraz w zajęciach z psychologiem. Ponadto organizowane będą różnorodne warsztaty z instruktorami m.in. teatralnych, sportowych, tanecznych, muzycznych, plastycznych oraz zajęcia dodatkowe: wyjazdy na basen, jazda konna, ścianka wspinaczkowa, itp. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie ankiety zgłoszeniowej oraz zgłoszenie chęci udziału w projekcie w jednym z klubów. Osoby nieletnie muszą posiadać wypełnione Oświadczenie rodzica/opiekuna.
Wzór ankiety i oświadczenia w zakładce Dokumenty do pobrania.
Dokładne informacje u koordynatora projektu: Ewelina Głuszek 041/ 36 69 402
Poszukujemy specjalisty ds. superwizji pracy kadry zaangażowanej w realizację projektu

Prosimy o przedstawianie ofert na przeprowadzenie superwizji pracy kadry zaangażowanej w realizację projektu „Program Systemowej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
- wartość oferty (netto oraz brutto),
- termin ważności oferty,
Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście.
Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2008
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- Cena 60%
- Doświadczenie 40%
Bezpłatne szkolenia

Serdecznie zapraszamy na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Program Systemowej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem”. Szkolenia są skierowane do osób pracujących w instytucjach ekonomii społecznej. Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny, jedynym warunkiem uczestnictwa jest złożenie ankiety aplikacyjnej (do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania). Każda osoba po zakończeniu szkolenia otrzyma certyfikat. Organizator zapewnia catering. Dokładne terminy szkoleń będą dostępne na stronie internetowej.

Planowane szkolenia
1. „Trening interpersonalny” – luty 2009 (50 h)
2. "Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów” - listopad 2009 (16 h)
3. "Umiejętność pracy z trudną młodzieżą" - luty 2010 (16 h)
4. "Umiejętność pracy z trudną młodzieżą". Streetworking. – marzec 2010 (8 h)
Zaproszenie do projektu – Kluby Młodzieżowe Wolna i Młoda Strefa

Serdecznie zapraszamy młodzież do udziału w projekcie „Program Systemowej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Zajęcia w ramach projektu odbywać się będą we wszystkich Klubach Wolna i Młoda Strefa w Kielcach i przededworze. Młodzież, która zadeklarowała swój udział może uczestniczyć w warsztatach profilaktycznych, doradztwie zawodowym oraz w zajęciach z psychologiem. Ponadto organizowane są różnorodne warsztaty z instruktorami m.in. teatralnych, sportowych, tanecznych, muzycznych, plastycznych oraz zajęcia dodatkowe: wyjazdy na basen PERŁA w Nowinach, jazda konna w Stadninie Koni MAAG w Dyminach, ścianka wspinaczkowa w Białogonie itp. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie ankiety zgłoszeniowej oraz zgłoszenie chęci udziału w projekcie w jednym z klubów. Osoby nieletnie muszą posiadać wypełnione Oświadczenie rodzica/opiekuna.
Wzór ankiety i oświadczenia w zakładce Dokumenty do pobrania.
Dokładne informacje u Kierowników Klubów oraz w Biurze Klubów przy ul. Kołłątaja tel. 041/366-10-87.
Zajęcia w Pałęgach

W okresie od listopada 2008 do lipca 2010 w Ośrodku w Pałęgach realizowany jest projekt pn. „Program Systemowej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, którego celem jest społeczna i zawodowa aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem. W ramach projektu pacjenci Ośrodka zostali objęcie wsparciem psychologicznym, terapeutycznym i zawodowym. Od listopada 2008 uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, psychologicznych oraz z doradztwa zawodowego, które przyczynią się do ich aktywizacji zawodowej oraz budowania relacji i więzi ze społeczeństwem.
Kluby Wolna i Młoda Strefa

We wszystkich Klubach Wolna i Młoda Strefa w Kielcach i Przededworzu trwają zajęcia w ramach projektu „Program Systemowej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem. Młodzież, która zadeklarowała swój udział zajęciach uczestniczy w warsztatach profilaktycznych, doradztwie zawodowym oraz w zajęciach z psychologiem. Ponadto młodzież ma możliwość wzięcia udziału w różnorodnych warsztatach z instruktorami m.in. teatralnych, sportowych, tanecznych, muzycznych, plastycznych.