„Program Systemowej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Realizowane zadania

  1. Treningi umiejętności - 5 szkoleń po 8 godzin;;
  2. Trening interpersonalny - wyjazd integracyjny – 50 godzin;
  3. Konferencje w ramach projektu – przedstawienie celów i metod pracy; Zaproszenie przedstawicieli zajmujących się problematyką wykluczenia społecznego; 3 konferencje z wykładami i warsztatami praktycznymi;
  4. Praca z uzależnionymi w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Pałęgach (okres realizacji listopad 2008 – lipiec 2010); Rozszerzenie oferty terapeutycznej zmierzającej do aktywizacji zawodowej w oparciu o diagnozę medyczno-psychologiczną. Budowanie relacji i więzi społecznych z rodziną i społeczeństwem;
  5. STR – Systemowa Terapia Rodzin. Działania psychologiczno-terapeutyczne zmierzające do aktywnego podejmowania odpowiedzialnych ról społecznych;
  6. Wdrożenie programu pracy z podopiecznymi placówek opiekuńczo-wychowawczych (Domy Dziecka, Rodzinne Domy Dziecka, Rodziny Zastępcze) Warsztaty psychoedukacyjne, motywacyjne, aktywizujące oraz działania wspierające rozwój zainteresowań i kompetencji kluczowych;
  7. Wdrożenie programu pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem; Diagnoza potrzeb i przygotowanie indywidualnych planów przeciwdziałania wykluczeniu dla młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo – wsparcie psychologiczne, doradztwo, zajęcia wspierające – poszukiwanie zainteresowań w celu obalenia mitu „dziedzicznego ubóstwa”; Działanie prowadzone w Klubach młodzieżowych.