„Program Systemowej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Beneficjenci

  • osoby uzależnione od alkoholu i/lub narkotyków w trakcie leczenia lub po zakończeniu – konieczne jest kompleksowe leczenie, uczenie właściwych ról społecznych oraz doradztwo zawodowe i aktywizacja; (10 osób)
  • otoczenie osób wykluczonych - rodziny doświadczające problemu alkoholu, narkotyków potrzebują wsparcia, poznania mechanizmów uzależnień i form pomocy osobie dotkniętej problemem; Działania prowadzone w Poradni NZOZ „Nadzieja Rodzinie” w ramach STR; (30 osób)
  • osoby niezatrudnione korzystające z pomocy społecznej – najczęściej są to osoby długotrwale bezrobotne, zasiłki materialne nie są „wędką" w wydostaniu się marginesu, a będzie nią wsparcie psychologiczne i motywacyjne oraz doradztwo zawodowe; (40 osób)
  • osoby opuszczające rodziny zastępcze lub inne placówki opiekuńczo wychowawcze (Domy Dziecka, Rodzinne Domy Dziecka)– szczególna rola wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego w wyborze ścieżki życiowej i zawodowej; (10 osób)
  • młodzież w wieku 15-25 zagrożona wykluczeniem – problem „dziedzicznego ubóstwa”, brak właściwych wzorców, konieczność uczenia odpowiedzialności za własne życie oraz wsparcie psychologiczne i zawodowe; działania będą realizowane w klubach młodzieżowych w Kielcach i w gminie Chmielnik, dodatkowo obejmiemy wsparciem osoby z terenów wiejskich; (100 osób)
  • pracownicy instytucji pomocy społecznych, gdyż istnieje konieczność wypracowania Programu Systemowej Pracy, przepływu informacji o osobach wymagających wsparcia oraz poznanie potencjału i zasobów ludzkich organizacji zajmujących się wykluczeniem; (Konferencje, warsztaty, szkolenia) wartością dodaną będzie wykorzystanie umiejętności po zakończeniu projektu w pracy z kolejnymi grupami wykluczonymi; (60 osób)