Opublikowano: 08.03.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPO/PAR1/SNR/2022 z dnia 08.03.2022 r. dotyczące wyboru wykonawcy usług wsparcia psychologicznego  w projekcie „Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych z województwa świętokrzyskiego”.

 

ZAŁĄCZNIKI

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 5 – Wzór Umowy
Załącznik nr 6–  Zgoda na przetwarzanie danych – załącznik do umowy
Załącznik nr 7 – Oświadczenie dotyczące kryterium aspektu społecznego
Treść zapytania ofertowego.