Opublikowano: 04.03.2022

Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2022/BK z dnia  04.03.2022 r. dotyczące wyboru wykonawcy usług logopedycznych w ramach projektu „Mówimy NIE! niesamodzielności”.

ZAŁĄCZNIKI

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 5 – Wzór Umowy
Załącznik nr 6– Zgoda na przetwarzanie danych – załącznik do umowy
Treść zapytania