„Program Systemowej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Tytuł projektu

„Program Systemowej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest od listopada 2008 do lipca 2010

Szczegółowe informacje

Ewelina Głuszek
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"
tel. 041/ 335 87 55
e-mail: e.gluszek@nadziejarodzinie.org.pl